มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน”

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ขาวจังหวัดเชียงใหม่

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย น้อมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของข้าวไทย

             วันนี้ (5 ส.ค. 65) ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรมราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของข้าวไทย

            โดยกิจกรรมการปลูกข้าวในครั้งนี้ ใช้พันธุ์ข้าวที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับชาวล้านนา ได้แก่ พันธุ์ข้าวเหนียวธัญสิริน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามข้าวว่า “ธัญสิริน” เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้ และเมล็ดข้าวหอมล้านนา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต้านทานโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี เป็นข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้พันธุ์ข้าวแห่งความเป็นมงคล (พันธุ์ข้าวพระราชทาน) ผ่านกรรมชีววิถีแห่งการทำนาด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้ได้ซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถต่อยอดสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การสาธิตและให้ความรู้วิธีการทำนาอย่างถูกวิธี การจัดแสดงผลงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รวมถึงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกมากมาย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!