สุพรรณบุรี-สถานการณ์น้ำเร่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

สุพรรณบุรี-สถานการณ์น้ำเร่งวางมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี สุพรรณบุรี

“ฝนตกต่อเนื่อง อ.เมืองสุพรรณบุรี เร่งวางมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วม”

             นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมหารือวางมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ พื้นที่ 4 ตำบล (ตำบลสวนแตง ตำบลดอนกำยาน ตำบลดอนโพธ์ทอง และตำบลบางกุ้ง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายทวีสัคค์ อุ่นพัฒนาศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง, นายชาญชัย โสภาศรีพันธ์ กำนันตำบลสวนแตง, นายณัฐธัญพงศ์ จิตต์ใจฉ่ำ กำนันตำบลดอนกำยาน และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ทุกแห่ง โดยประสานบูรณาการตรวจร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลเจดีย์ (อำเภออู่ทอง) ปัจจุบันปริมาณน้ำตามคูคลองต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่สะสมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งได้ โดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำ (ลุ่มต่ำ) ในเขตตำบลสวนแตง (พื้นที่หมู่ที่ 6 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งตำ่สุดรองรับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียง – มาตรการเฉพาะหน้าต้องจัดหาเตรียม “เครื่องสูบน้ำ” เพิ่มเติมเร่งด่วน เพื่อผันน้ำออกคลองท่าว้า (รวมถึงพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ฯลฯ) – ส่วนมาตรการระยะยาวจะต้องติดตามเรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากการที่เคยเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไว้แล้ว) โดยพื้นที่การเกษตร (ข้าว) ส่วนใหญ่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ (บางส่วนอาจมีบ้างที่จะเก็บเกี่ยวห้วงเดือนกันยายน) สำหรับพื้นที่ตำบลข้างเคียงอื่นยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกัน ประกอบกับต้องพิจารณาร่วมกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน (การเปิดประตูระบายน้ำ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯ) ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และในภาพรวมที่ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างตำบลและหรืออำเภอ

              ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนนัดหมายประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ (รายสัปดาห์) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนแตง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนทุกด้านได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่ส่วนราชการ/หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบลหมู่บ้านในพื้นที่ ให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุฯ ตลอดจนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกินศักยภาพให้รายงานอำเภอโอกาสแรกโดยเร็ว เพื่อขอความช่วยเหลือ/ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!