นครนายก – จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2565

นครนายก – จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนทท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

            คณะสงฆ์นครนายก จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2565

               วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ประจำปี 2565 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีพระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการประชุม และพระเทพรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พระศรีศาสนวงศ์ รองเจ้าคณะภาค 12 พร้อมพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

              ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 กำหนดให้เจ้าคณะภาค ร่วมกับ เจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์ของตน ปีละ 1 ครั้งๆละ 1 วัน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันประกอบไปด้วย การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติมหาเถรสมาคมนั้น ซึ่งในการประชุมพระสังฆาธิการครั้งนี้ มีพระสังฆาธิการในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง 4 อำเภอเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าอาวาส 198 รูป ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ 12 รูป รองเจ้าอาวาส 42 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 77 รูป และเลขานุการเจ้าคณะ 38 รูป รวม 367 รูป ในการนี้ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง ได้เมตตาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ ในการจัดประชุม พร้อมทั้งจัดเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ พระเถระ พระสังฆาธิการ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยการจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านจุดคัดกรอง ลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมประชุม

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!