ตาก-ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ตาก-ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกลุชัยกิจ

        นายอำเภอพบพระ นำส่วนราชการ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ณ. วัดพบพระเหนือ

           เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม สร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้บริการประชาชน ณ.วัดพบพระเหนือ ต.พบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ กล่าวว่า การที่ได้ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ.วัดพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานของปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครองอำเภอพบพระ วัตถุประสงค์ในการออกหน่วยอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เพื่อมุ่งหวัง ให้ประชาชนได้รับบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเสนอความต้องการปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวคิด เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำไปพิจารณา เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนเป็น การเยี่ยมเยียนประชาชน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาต่อไป

            โครงการอำเภอยิ้ม..เลื่อนที่ เป็นการจัดหน่วยบริการประชาชนด้านต่างๆ ของอำเภอ ไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมหลักในการบริการประกอบด้วย
1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรม ด้านกฎหมาย และบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
2, ด้านขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
3. กลุ่มกิจกรรมด้านแรงงาน การส่งเสริมอาชีพและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
4. ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
5. ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดภาวะค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน
ในการเดินทางมาเพื่อรับบริการ
6. ด้านอื่นๆ ตามสถานการณ์ความจำเป็นสำคัญ อำเภอพบพระ ได้กำหนดการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำหรับการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่วันนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรป
ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมออกหน่วยบริการ โดยการนำบริการต่งๆ ของหน่วยงาน มาให้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!