อบจ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

อบจ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

            อบจ.ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

              วันที่ 2 ส.ค.65 นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีนายบุญลือ คงสูงเนิน เกษตรจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี วิทยากร สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) กว่า 150 คน จาก 10 อำเภอ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้พร้อมต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดเพิ่มยอดขาย ขยายช่องทางการตลาดด้วยการทำการตลาดแบบดิจิตอล (Online Marketing) ตลอดจนส่งเสริมให้เครือข่ายและหน่วยงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมองค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สู่การแข่งขันตลาดการค้าทั้งในและต่างประเทศ

              ทั้งนี้ สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี รับขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer :YSF) ตั้งแต่ พ.ศ.2557 – 2565 จำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัดชลบุรี รวม 319 ราย โดยเริ่มโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการเกษตร ให้รู้จักบริหาร จัดการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งโครงการ Young Smart Farmer เริ่มแรกเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้งานด้านเกษตรกรรมด้วยตนเอง รวมทั้งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่ทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!