ราชบุรี-จัดโครงการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร

ราชบุรี-จัดโครงการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร

ภาพ/ข่าว ทีมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ ทม.รบ.
ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

           เทศบาลเมืองราชบุรีจัดโครงการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี

             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร เทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ณ ศาลารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี มีนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายชัยยงค์ นันทชัยพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จ่าเอก สนิท ศรีอุ่นศรี ปลัดเทศบาลฯ นางสาวสุริย์ริสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาลฯ
นางสาวจิรฐา พรมรักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีนางสาวทัธนา สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ                สำหรับโครงการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองราชบุรีครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สถานที่จัดจำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองราชบุรี จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ซึ่งจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบันทำให้ กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เทศบาลเมืองราชบุรีจึงจัด โครงการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหาร เทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นมา ประกอบไปด้วยการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารซึ่งเหมาะสมที่จะให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับอนุญาติจากเทศบาลเมืองราชบุรี ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ณ สถานที่ประกอบปรุงอาหารของตนเอง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก และควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!