อำนาจเจริญ-คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

อำนาจเจริญ-คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

            คณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับพร้อมร่วมประชุมกับคณะผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 14 ที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยนางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้คณะผู้ตรวจราชการได้รับทราบตามประเด็นการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาพรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ

              ด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ได้กำหนดตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานในประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลประกอบด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model ) การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดอำนาจเจริญ และการตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายหลังจากการการประชุมได้เข้าเยี่ยมศูนย์ข้อมูลอำนาจเจริญ (BIG DATA AMNATCHAROEN) ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 และในช่วงบ่ายของวันนี้คณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาสำคัญในเชิงพื้นที่การพัฒนาเมืองสมุนไพร ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนาอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!