ชลบุรี-แถลงข่าว นายกเทศมนตรีบางเสร่ ยื่นบัญชีฯ เท็จ คุก 4 เดือน รอลงโทษ 1 ปี

ชลบุรี-แถลงข่าว นายกเทศมนตรีบางเสร่ ยื่นบัญชีฯ เท็จ คุก 4 เดือน รอลงโทษ 1 ปี

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี  

                       ป.ป.ช.ชลบุรี แถลงข่าว นายกเทศมนตรีบางเสร่ ยื่นบัญชีฯ เท็จ คุก 4 เดือน รอลงโทษ 1 ปี

              ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กรณี ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาจงใจยื่นบัญชีฯ อันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ นั้น ในวันนี้ 1 ส.ค.65 นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จากกรณี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาว่า นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตําบลบางเสร่ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลบางเสร่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และกรณีพ้นจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใด ในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตําบลบางเสร่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 34 วรรคสอง และให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลบางเสร่ ที่ดํารงอยู่ในปัจจุบัน นับแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 167

            โดยให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทําความผิด การกระทําของผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 องค์คณะผู้พิพากษา เสียงข้างมากมีมติให้จําคุก กระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจําคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท และมีมติเอกฉันท์ว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน เห็นควรให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม.12/2565 ) นั้น
ล่าสุด ได้รับการเปิดเผยจาก นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบางเสร่ ว่าได้รับหนังสือลับที่สุด จาก ป.ป.ช. ส่งคำพิพากษา มาที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.65 ทำให้ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ ต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ตามที่กฏหมายกำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.65 เป็นต้นมา โดยคณะผู้บริหารที่แต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ได้แก่ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ ต้องพ้นจากหน้าที่ในคราวเดียวกันด้วย ส่วนคำสั่ง ประกาศเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่คนใหม่นั้น ต้องรอคำสั่งให้ กกต.เห็นชอบให้มีการประกาศเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะภายใน 1-2 วันนี้ นายกิจติพงค์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565 กรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงคำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษากรณี จงใจยื่นบัญชีฯ อันเป็นเท็จ และปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และการเปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของรองนายกเมืองพัทยา กรณีพ้นจากตำแหน่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!