รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข

ภาพ/ข่าว:นิราช ทิพย์ศรี/ร.ต.หญิง จรรยา สถาวร 

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม 5 ส. หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข

            พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธาน เปิดการจัดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาส 4 ณ อาคารพักหมายเลข 8 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ข้าราชการ กำลังพลของโรงพยาบาลฯ ครอบครัวข้าราชการ และนักเรียนพยาบาล จบใหม่ ที่พักอาศัยในบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน สืบเนื่องจาก สำนักงานบ้านพัก ข้าราชการในโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่ 3 ได้เปิดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาส 4 ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning ไตรมาส 4 เพื่อสนองต่อนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ “ดำรงความต่อเนื่องสวัสดิการบ้านพัก เพื่อการดูแลสวัสดิการบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง” กระตุ้นให้ผู้ที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการในโรงพยาบาล เกิดความรัก ความผูกพัน ความรับผิดชอบต่อที่พักอาศัยของตนเองและของทางราชการ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้โรงพยาบาลมีความสง่างามทั้งภายในและภายนอกหน่วยอยู่เสมอ โดยบุคลากรของโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ที่พักอาศัยมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม

            นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดกิจกรรม 5 ส. ไตรมาส 4 ตามโครงการ “หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ เหล่านาวีมีสุข” เป็นโครงการที่กองทัพเรือ ให้ความสำคัญ เป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรักษาสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยให้ดีขึ้นและมีความสำคัญต่อผู้พักอาศัย การจัดสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่สะอาดและเหมาะสม ย่อมเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี กิจกรรม 5 ส. จึงถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้พักอาศัย นอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนา ให้มีสถานที่พักที่น่าอยู่ สะดวก สบาย อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้พักอาศัยมีสุขภาวะที่ดี และมีความสุข สำหรับกิจกรรม 5 ส. เปรียบเสมือนก้าวแรกของการบริหารงานไปสู่ผลสำเร็จ เป็นเสมือนการยืนยันถึงเครื่องมือ ในการบริหารจัดการที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมา และเป็นหนึ่งในนโยบาย ของโรงพยาบาลมาโดยตลอด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างความเป็นระเบียบมีวินัยให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบให้หน่วยต่างๆ นำไปปฏิบัติโดยให้ดำเนินการจัดการ เรื่องสวัสดิการที่พักอาศัยของกองทัพเรือ ทั้งบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ มีรูปแบบการบริหารจัดการ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองต่อการมีสวัสดิการที่ดี ของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรม 5 ส. ของกองทัพเรือ เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการเกิดความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบ ต่อที่พักอาศัยของตนเอง ปลูกฝังให้มีจิตใจรักความสะอาด รักความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในความมีวินัย ความเคารพในกฎระเบียบของทางราชการ ปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียร และการรู้จักใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!