ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี)

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี)

 ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน

           ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) หาทุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา และสนับสนุนการจ้างครูเพื่อให้มีครูครบชั้นเรียน

              เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นาย อนุรักษ์ จุรีมาศ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/สมาชิกสภาผู้เทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดโนนสำราญ (ประชาสามัคคี) หาทุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ นำครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

             นายวัชระ พันธุทุม กำนันตำบลเมืองทอง ประธานการดำเนินงาน กล่าวว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (ออนไลน์) โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) โดยความร่วมมือเป็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายคำจันทร์ กุนันท์ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสำราญ บ้านหนองพาดเสื้อ หมูที่ 7 บ้านอุ่มเม้า และบ้านหนองพาดเสื้อ หมู่ที่ 9 ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประซาสามัคคี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา และ สนับสนุนการจ้างครูเพื่อให้มีครูครบชั้นเรียน อีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจน และรถจักรยานให้แก่นักเรียนที่ห่างไกลโรงเรียน จากแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นางจุรีพร สินธุไพร นางจุรีพร เอื้อไพจิตร และนางอารีย์รักษ์ อุดมแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านโนนสำราญ และคณะ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!