สุพรรณบุรี-กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

สุพรรณบุรี-กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

 กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

              โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินชีวิตของชุมชนและสังคม ให้สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ พร้อมเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาวบ้านให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผักตบชวา บ้านดินสอ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทตำบลต้นตาล กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารในชุมชนปลูกไว้กินเองลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายนรงค์ ยางงาม พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง นายภูวนารถ จารุภูมิก นายก อบต.ต้นตาล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 100 คน นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขอนามัยที่แข็งแรง ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง จะช่วยให้สามารถสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการประกอบอาชีพตามบทบาทและหน้าที่ของคนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชาวบ้านผ่านโครงการต่างๆ ทั้งร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชน(องค์การมหาชน) พอช. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุน

                พร้อมกันนี้ทางอำเภอยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่น โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ทางเกษตร เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างวินัยทางการเงิน จึงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานราก ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพ เพื่อก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนที่สร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจชุมชน
รวมทั้งสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางหลักในการจัดการความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาไปยังท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอำเภอสองพี่น้อง มีนโยบายส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมขององค์กรการกุศลต่างๆ ที่สานต่อโครงการตามพระราชดำริเพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี เพื่อสร้างความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!