นครสวรรค์-ประขุมสภา อบจ. สมัยที่ 2

นครสวรรค์-ประขุมสภา อบจ. สมัยที่ 2

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ประชุมสภา อบจ.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 สจ.ใหม่ปฏิญานตน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน งปม.

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สภาอบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นครสวรรค์ เป็นประธาน ในส่วนของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบจ. นครสวรรค์ จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ ในการประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้ คือ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ ปฏิญาณตน คือ นายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี เขตเลือกตั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ เป็นเรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2565 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 ระเบียบวาระที่ 5 – 9 เป็นญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองต่าง ๆ ได้แก่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการท่องเที่ยวและกีฬา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองช่าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และโอนเพิ่ม จำนวน 10 รายการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!