ประจวบคีรีขันธ์-สภาองค์กรของผู้บริโภคจัด MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคกับภาคี

ประจวบคีรีขันธ์-สภาองค์กรของผู้บริโภคจัด MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคกับภาคี

ภาพ/ข่าว:ณัฐพัชญ์ วงษ์ประเสริฐ 

            สภาองค์กรของผู้บริโภคจัด MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคกับภาคีหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ

            เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 ก.ค.2565 ที่ห้องประชุมเกาะหลักรีสอร์ท อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้เป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลไกขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยประจำเขตพื้นที่ภาคตะวันตก สภาองค์กรของผู้บริโภค กับ ภาคีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทน นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ พร้อมส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ ร่วมในการลงนาม

              โดยมี นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ นายเกตุ พราหมณี นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดประจวบฯ กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของสภาผู้บริโภคจังหวัด ตลอดจน สมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภคที่มาจากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทั้ง 8 อำเภอ และจาก องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบล อีก 4 ตำบล เข้าร่วม ด้าน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค เกิดจากการรวมตัวขององค์กรผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 46 และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ.2562 มีสถานะองค์กรเป็นนิติบุคคล เป็นตัวแทนผู้บริโภคที่มีความเป็นอิสระ และมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาองค์กรของผู้บริโภค กับหน่วยงานของรัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญยิ่งกับการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่า การที่จะดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สภาองค์กรของผู้บริโภคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ด้านและองค์กรสมาชิกทั้ง 13 องค์กรในพื้นรวมกว่า 140 ท่าน ที่จะร่วมคิด ร่วมทำ เรียนรู้ความท้าทายด้านเทคโนโลยีใหม่ๆและจะร่วมดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคไปด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ วันนี้จึงเป็นการเตรียมการว่า จะทำอย่างไรที่จะสร้างความร่วมมือของหลายภาคส่วนให้เกิดขึ้น สามารถดำเนินการประสานงานทั้งด้านข้อมูล งานวิชาการ ด้านกฎหมาย และด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเวลาที่รวดเร็ว ทันท่วงที รอบด้านและมีมาตรฐาน /////////

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!