นครปฐม-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์คนชราและหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

นครปฐม-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์คนชราและหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ แก่สถานสงเคราะห์คนชราและหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแห้งและสิ่งของต่างๆ โดยมีหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการมูลนิธิหมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิระวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีในครั้งนี้

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชหฤทัยทรงห่วงใยคนชรา เด็ก เยาวชน ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ และมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรรวมถึงคนชรา เด็ก เยาวชน ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ให้มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพียงพอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!