สตูล-จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก

           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 ยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล

            วันนี้ (11 ม.ค. 65) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา จังหวัดสตูล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล และจังหวัดพัทลุง และรุ่นที่ 2 ที่กำหนดจัดขึ้นในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านพญาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาชิกในชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล จำนวนรุ่นละ 55 คน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยว แนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการรองรับนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal รวมทั้งการศึกษาดูงานเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว

              รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การอบรมศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ขอให้สมาชิกในชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูลทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อมาปรับใช้ให้ตรงกับจุดแข็งของชุมชนของตัวเอง นำความรู้มาพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเองให้มีเอกลักษณ์บนทรัพยากรของตัวเองที่มีอย่างหลากหลาย การดำเนินโครงการนี้ หวังจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน ท่องเที่ยวมีศักยภาพเพิ่มขึ้น และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนของจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้นต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!