ร้อยเอ็ด-เสนอข้อมูลในแนวทางขับเคลื่อนและความต้องการต่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ร้อยเอ็ด-เสนอข้อมูลในแนวทางขับเคลื่อนและความต้องการต่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

       สมาคม ชมรมครูร้อยเอ็ด 40 องค์กร เสนอข้อมูลในแนวทางขับเคลื่อนและความต้องการต่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพร้อมเคลื่อนไหวกดดันเพื่อสิทธิครูรุ่นต่อไป

         เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วย ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานพิทักษ์สิทธิข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ เปิดการประชุมเสวนา เจาะประเด็นร้อน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ โดยการดำเนินงานของ นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงขร ริโยธา ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 20 อำเภอ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู 20 อำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 400 คน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยนายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต2 เสวนาเรื่อง เจาะประเด็นร้อน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สรุปข้อเสนอ เพื่อนำเสนอข้อมูลในแนวทางขับเคลื่อน และความต้องการขององค์กรครูร้อยเอ็ด

           ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ประธานพิทักษ์สิทธิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โดยที่รัฐบาลจะมีการเห็นชอบผ่าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ จากการศึกษาพบว่ามีหลายประเด็นที่ครูต้องขาดสิทธิและโอกาสที่ควรจะเป็น เช่น เป็นครูแต่ไม่ใช่ข้าราชการครู เงินวิทยฐานะไม่มี การบริหารโรงเรียนขึ้นตรงกับศึกษาธิการจังหวัด ไม่กระจายอำนาจ

           ด้าน นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินี้ มีการเปลี่ยนแปลง ครูต้องติดตามและแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อเราและรุ่นต่อไป ถ้าไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ครูเราจะถูกลิดรอนสิทธิต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมาย ต้องมีการกระจายอำนาจ

           นายอาวุธ ทองบุ ที่ปรึกษากรรมาธิการร่างกฎหมายการศึกษาชาติ กล่าวว่า เราเหลือเวลาไม่มาก เราจะต้องไม่ปล่อยให้ลูกหลานลำบาก ไม่ทำให้วิชาชีพครูต่ำลง ไม่มีการกระจายอำนาจ ถ้าอยากไม่ให้ผ่านให้ทุกโรงเรียนร่วมกันต่อต้าน แสดงพลังออกมาเพื่อคัดค้านพ.ร.บ.การศึกษานี้ ที่ลิดรอนสิทธิของครูมากมายหลายด้าน โดยเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

            นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงเพื่อเรียกร้องว่า 1.ข้อความคำว่าครูในทุกมาตราให้เพิ่มเติมคำว่า ข้าราชการครู, 2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ให้เพิ่มเติมข้อความ คำว่า รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ,3.การจัดการศึกษา รัฐจะต้องดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเอง ไม่ให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ,4.กาจัดการศึกษาต้องมีความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ต้องเอาใจใส่ดูแล โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในชนบท ถิ่นทุรกันดาร,5.รัฐต้องกระจายอำนาจ ให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล,และ6.ข้าราชการครูต้องเป็นวิชาชีพควบคุมและเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม

             จากข้อเรียกร้องทั้ง 6 ข้อ หากไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง 40 องค์กรครูร้อยเอ็ด จะยกระดับการคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ… จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในชั้น การพิจารณาร่วม คณะกรรมการวิสามัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คงได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่เสนอ หากไม่สามารถกระทำได้ ขอให้ชะลอ หรือ ถอดร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ….ออกจากการนำสู่การพิจารณาในรัฐสภา นายประจวบ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!