เชียงใหม่-ควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ห้ามเกิน 20 คน

เชียงใหม่-ควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ห้ามเกิน 20 คน

ภาพ/ข่าว:ศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล
ขอบคุณข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

                      คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 99/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน พร้อมขอความร่วมมือใช้เวลาจัดกิจกรรมให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกัน

                 วันนี้ (2 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีจึงออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) กำหนดให้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 80/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 96/2564 เรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้ง 2 ฉบับ
                 โดยมีคำสั่งฉบับใหม่ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 99/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก กำหนดให้การจัดงานตามประเพณีนิยมหรือกิจกรรมใด ๆ ให้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน พร้อมทั้งให้ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเวลาการทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยที่สุด และงดการรับประทานอาหารร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ให้ยื่นความจำเป็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 เชียงใหม่ (สคร.ที่ 1 เชียงใหม่) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุญาตเป็นรายไป

                ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ การขนส่ง เพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก ,กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข ,กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ,การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. กำหนด ยังสามารถจัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!