ลำปาง-หนุนเยาวชนคิดนวัตกรน้อยสร้างคิดวางแผนแก้ปัญหาทางสังคมในพื้นที่

ลำปาง-หนุนเยาวชนคิดนวัตกรน้อยสร้างคิดวางแผนแก้ปัญหาทางสังคมในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ,ปฏิญญา เรือนงาม

                  หนุนเยาวชนคิดนวัตกรน้อยสร้างคิดวางแผนแก้ปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ภายใต้  Shift and Share “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่

                      เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 อบรมนวัตกรทางสังคมในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ “Shift and Share” ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน โรงเรียนไผ่งามวิทยา วิทยากรกระบวนการ Shift and Share และผู้จัดโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 30 คน เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะแก่เด็กและเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ กล้าคิด กล้าแสดงออก ทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ทุนทางสังคม นำไปสู่การร่วมคิด วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ผ่านการศึกษาผ่านแผนที่ชุมชน สภาพปัญหาในชุมชน และกลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ สู่การเป็นนวัตกรทางสังคมด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่มีความเป็นจิตอาสา มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต่อไป


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!