เชียงใหม่ ยกระดับควบคุมโรคกลุ่มแรงงานต่างด้าว

เชียงใหม่ ยกระดับควบคุมโรคกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

         จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับควบคุมโรคกลุ่มแรงงานต่างด้าว ออกมาตรการให้แรงงานต่างด้าวทุกคนที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมกำชับนายจ้างก่อนรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องตรวจเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีน ก่อนจ้างงานทุกครั้ง

            นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (Red Zone) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ภายหลังพบว่าจากการดำเนินการในห้วงที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอรับบริการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ จึงได้เสนอให้มีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบทุกประเภทที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจหาโควิด-19 และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ นำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้ครบถ้วน

            ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวนอกระบบ (แรงงานที่ไม่มีนายจ้างประจำ) ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เร่งค้นหาและใช้มาตรการบังคับให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และ เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยให้เจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร กิจการก่อสร้าง และผู้ประกอบกิจการทุกประเภทในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หากมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ ขอความร่วมมือให้ตรวจเอกสารแสดงผลการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด – 19 ก่อนจ้างงานทุกครั้ง

              ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ หรือผู้ดูแลหอพัก ห้องเช่า ห้องแถว หรือสถานที่พักอื่นๆ ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ นำผู้เช่าและผู้พักอาศัยในสถานที่พักดังกล่าวทุกคน ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด – 19 รวมทั้งให้อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าไปค้นหาและใช้มาตรการบังคับกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวดังกล่าวด้วย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!