อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

อยุธยา-เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยา

                 เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 มกราคม 2567นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้ นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 26/6, บ้านเลขที่ 26/7, บ้านเลขที่ 26 และ บ้านเลขที่ 26/5 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               โดยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก
              มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า และภัยพิบัติอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือได้รับความเดือดร้อน แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียว โดยพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม และสามารถสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น
              พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!