ชุมพร-“นายกฯนพพร อุสิทธิ์”สร้างเสริมบทบาท พลังสตรี อบจ.ชุมพร ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ

ชุมพร-“นายกฯนพพร อุสิทธิ์”สร้างเสริมบทบาท พลังสตรี อบจ.ชุมพร ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พ.ย.66 นาย นพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพลังสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ โดยมี นายวิรัญ ชูกลาง รองประธานสภา อบจ.ชุมพร นายปราโมทย์ ดาวเรือง ส.อบจ.เขต อ.ท่าแซะ นายปรีชา มีสุวรรณ นายก อบต.สองพี่น้อง พร้อมด้วยคณะบริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯ นายหนูไกร วงษ์ธรรม กำนันตำบลสองพี่น้อง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฯ สารวัตร กำนันชาญณรงค์ เสนเผือก ประธาน พอช.สองพี่น้อง นายกิตติ เทพเต็ม อดีต นายก อบต.สองพี่น้อง นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย หมอ รพ.สต.คณะครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนกลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม
               ก่อนการเปิดกิจกรรม นายสันต์ แซ่ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขต 2 ได้พบปะกลุ่มสตรีตำบลสองพี่น้อง เพื่อขอบคุณที่ประชาชนให้โอกาสได้เป็นผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งจากสภาผู้แทนราษฎร ให้อยู่ในคณะกรรมาธิการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( คปก.) เพราะมีที่ดินจำนวนมากที่ประชาชนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ครั้ง ปู่ ย่า ตา ทวด มาจนถึงลูกหลานก็ยังไม่ได้รับสิทธิในที่ดินทำกิน ทำให้เสียสิทธิต่างๆ โดยจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิในที่ดินทำกิน ต่อไป
                หลังจากนั้น นางจิรา ตราชู ประธานพลังสตรี อบจ.ชุมพร ตำบลสองพี่น้อง ได้กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสตรีหมู่บ้านต่างๆ 7 หมู่บ้าน กว่า 200 คน เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี เช่นการทำดอกไม้จันทร์ การผูกผ้า จัดดอกไม้ในงานต่างๆ นอกจากนี้จะร่วมกันผลักดันโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จุดชมวิวป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ โดยขอรับการสนับสนุน ส่งเสริมโครงการดังกล่าวจาก อบจ.ชุมพร
                นายนพพร กล่าวว่า กลุ่มพลังสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลสองพี่น้อง เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ซึ่ง อบจ.ชุมพรต้องการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสของสตรีในการทำงานเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และภาวะผู้นำของสตรี เพื่อให้สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการบริหาร ทั้งในระดับสากล ระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและกว้างขวาง จึงต้องการให้ความสนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาสตรีทุกช่วงวัยให้มีศักยภาพและมีบทบาทที่หลากหลายเพื่อเป็น “พลังสตรี” ในการขับเคลื่อนร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชุมชนต่างๆ ให้ได้รับการพัฒนาไปทุกๆด้านต่อไป
                หลังจากนั้น นายก อบจ. ชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มอาหารพื้นบ้าน ร่วมตำส้มตำแจกจ่ายให้รับประทานกัน การผลิตน้ำ ดื่มสมุนไพร การผลิตเครื่องแกงพื้นบ้าน การผลิตสบู่สมุนไพร และการผลิตพันธุ์พืชผักสวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!