อุบลราชธานี-ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ

อุบลราชธานี-ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 8 พ.ย. 66 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี โดยกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งเข้าประกวดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาธิ การจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อหาผลงานที่ผ่านคัดเลือกในระดับจังหวัด และรายงานผลการคัดเลือกระดับจังหวัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป
            ซึ่งโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น สร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) เพื่อลดปัญหางบประมาณในการจัดการขยะ ผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมและก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นการยกย่องและสร้างแรงจูงใจการส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านการใช้สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอในการเผยแพร่รณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!