นครสวรรค์-ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ขยับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่ 11

นครสวรรค์-ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ขยับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่ 11

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตามมติ คณะรัฐมนตรีครม แต่งตั้งให้ ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม เป็น ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) คนที่ 11 ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม เป็นชาวนครสวรรค์โดยกำเนิด เกิดที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2508 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนครสวรรค์ ม.ศ .1- ม.ศ.5 ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ระดับปริญญาโท (มน.4) การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    ประวัติการรับราชการ เริ่มต้นจากการเป็นนักวิชาการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ต่อจากนั้น ปี 2547-2549 เป็นนักวิชาการศาสนา 8 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2549-2553 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2553 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2553-2554 เป็นผู้อำนวยการกองกลาง ปี 2555-2556 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ก่อนจะขยับเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ปี 2561 ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนั้นปี 2565 เป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกตำแหน่ง

                ล่าสุด ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น”ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 11 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 มีเวลาบริหารราชการอีก 2 ปี ก่อนเกษียณอายุ นับเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ “ลูกม่วงขาว” ที่คณะครูอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ปลื้มใจและ ภาคภูมิใจยิ่งนัก อีกทั้งเป็นเกียรติประวัติของชาวนครสวรรค์ ที่มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 11 เป็นชาวนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!