ตาก-เปิดแล้วงาน วันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ”..!!

ตาก-เปิดแล้วงาน วันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ”..!!

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

               เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ. บริเวณลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งผลผลิตทางการเกษตร/ของอำเภอพบพระ ให้เป็นที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ด้านการตลาดแก่เกษตรที่ปลูกผัก ผลไม้ เช่น อโวคาโด ทุเรียน แม็ดคาเดเมีย แตงเมล่อนกล้วยหอมทองและอื่นๆ เช่นดอกไม้สวยงามได้แก่ดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกดาวกระจาย และดอกเบญจมาสเป็นต้น 3. เพื่อจัดการด้านการผลิต/และการตลาดของผลผลิต/ทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการแผนใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่เกษตรกร
5. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างเกษตรกร/ด้วยกันเอง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้เป็นการส่งเสริม แหล่งท่องเที่ยว/ของอำเภอพบพระ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น
                 อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่มี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นอำเภอที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 3 ตำบลมได้แก่ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามมีผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก มีผลตอบแทนสูง สภาพพื้นที่เหมาะสม สำหรับทำการเกษตร ได้เป็นอย่างดี และมีต้นทุนแรงงานต่ำ เกษตรกรอำเภอพบพระ ประมาณ 90% ทำการเกษตร เป็นส่วนใหญ่และ ในอนาคต จะเป็นแหล่ง ที่ผลิต ผลไม้ต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีพืชผักผลไม้ เช่น อโวคาโด แม็ดคาเดเมีย แตงเมล่อน ทุเรียน กล้วยหอมทอง ปลูกพืชผักมเช่น แตงกวา ถั่วฝักยาวมกะหล่ำปลี ผักกาดขาว เป็นต้น
                สำหรับความเป็นมาในการจัดงานมได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยใช้ชื่องานว่า งานวันเกษตรมและงานกาชาดอำเภอพบพระมโดยความร่วมมือระหว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง หน่วยงานราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันจัดงาน ผลเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรได้รับประโยชน์ จากการจัดงานดังกล่าว จึงได้มีการจัดงานวันเกษตร อำเภอพบพระ ตลอดมาเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้ว สำหรับในปี 2566 นี้ อำเภอพบพระ ก็ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก และภาคเอกชน ได้จัดงานวันเกษตร และกาชาดอำเภอพบพระขึ้นอีก
               นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ และอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลช่องแคบตำบลพบพระ และตำบลวาเล่ย์ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สภาพพื้นที่เหมาะสม สำหรับทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี ชุมชนอำเภอพบพระประมาณ 90% ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ผลิตผลไม้ต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดอีกแหล่งหนึ่งของประเทศ มีพืชผักผลไม้ เช่น อโวคาโด GI แมคคาเดเมีย เมล่อน ทุเรียน กล้วยหอมทอง GI ส้มสายสายน้ำผึ้ง มะละกอ ฝรั่ง ทับทิม แหล่งผลิตกุหลาบ ดาวเรือง ททท. สำนักงานตากขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน 2566 รวม 5 วัน 7 คืน ณ บริเวณลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมบ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!