อุบลราชธานี-มมท.อบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

อุบลราชธานี-มมท.อบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ปี 2566

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

           วันนี้ เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 – 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ราย นางสาวภัทรานิษฐ์ บุษบิล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัดใจ สิริรัตตนนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบล ราชธานี และผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอตระการพืชผล

            ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนิน โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างโอกาส ทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทย ที่ประพฤติดี ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 ทรงให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ทรงเป็นประธานกรรมการ และให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สืบต่อไป

              จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงได้ออก ตรวจเยี่ยม ดูแลติดตาม ผลการเรียนความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญและสายอาชีพ ในทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ กรณีที่นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือ และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               ทั้งนี้ ในวันเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 – 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ราย นางสาวพรนภา สิงหาศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ณ บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเช่นเดียวกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!