อุบลราชธานี-เปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 18 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

อุบลราชธานี-เปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 18 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัด อุบลราชธานี

               วันนี้ ( 7 พ.ย.66 ) เวลา 09.30 น.ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 18 (Ubon Ratchathani Local BCG Plus) ด้วยรัฐบาลมีแนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภูมิภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว และมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์จะพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ และเห็นชอบให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model) เป็นวาระแห่งชาติ ในการที่จะพาไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
              ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องกระจายรายได้และโอกาส ไปยังชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานราก สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ภูมิภาค ตลอดจนระดับชาติ ให้เติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืน จึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นโกอินเตอร์ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์
              โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ได้มีช่องทางสำหรับจำหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว และชุมชน เป็นฐานรากสำคัญของเศรษฐกิจชาติ จึงส่งผลให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า สินค้าเด่นสินค้าดี สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผักผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าหัตถกรรม และพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี มากกว่า 60 ราย กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ กิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า ราคาต่ำกว่าท้องตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย (แจกของรางวัล หรือคูปองส่วนลด)
             การจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองแจระแม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี (Biz Club) คณะทำงานด้านการตลาด(เซลล์แมนจังหวัด)และองค์กรณ์ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการต่างๆ ให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้สำเร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!