บุรีรัมย์-ประกันสังคมฯเชิญชวนผู้ประกันตนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

บุรีรัมย์-ประกันสังคมฯเชิญชวนผู้ประกันตนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

         สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้ประกันตนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ในการทำหน้าที่แทนนายจ้างและผู้ประกันตน ในด้านต่างๆที่เป็นสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

          นางจีราวรรณ รินทะรึก ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนช่วงนี้อยู่ในระหว่างที่ให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม นั่นคือสมาชิกมีสิทธิ์เข้ามาเลือกตั้งคณะกรรมการเข้าไปเป็นคณะกรรมการในบอร์ดประกันสังคมเพื่อมีหน้าที่ในการที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคม ด้านการออกกฎหมายเช่นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ หรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม การวางระเบียบในการใช้จ่ายเงินโดยการให้ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการให้ความเห็นด้วยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน ซึ่งตอนนี้มี จำนวนมากกว่า 3.3 ล้าน ล้าน บาท หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การพิจารณางบดุล รายงานการรับจ่ายเงิน การรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพใหญ่ของประเทศ และให้คำปรึกษากับคณะกรรมการอื่นๆ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกในกองทุน

           นางจีราวรรณ รินทะรึก ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการโดยบอร์ดที่มาจากการเลือกตั้ง ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของผู้ประกันตนที่จะได้เลือกตั้งผู้แทนของตัวท่านเอง เพื่อที่จะเข้าไปยกมือแสดงความคิดเห็นในการที่จะใช้สิทธิในการบริหารเงินกองทุนของผู้ประกันตน ที่มาจากผู้ประกันตน นายจ้าง และของรัฐบาล หรือที่เรียกว่าไตรภาคี โดยคณะกรรมการชุดนี้มีวาระ 2 ปี ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสามารถสมัครได้ทั้ง 2 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง 7 คน และฝ่ายลูกจ้าง 7 คน โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 1.จะต้องเป็นนายจ้าง หรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครเลือกตั้ง จะต้องนำส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายใน 6 เดือน ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้ง 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 3. มีสัญชาติไทย ซึ่งผู้ประกันตนมีชาวต่างชาติ แต่เงินกองทุนเป็นเงินจำนวนมากเป็น 2 ใน 3 ของงบประมาณประเทศ เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินจะต้องอยู่ภายในการบริหารจัดการของคนไทย ซึ่งหมายถึงความมั่นคงของประเทศอีกด้วย

            จึงเชิญชวนผู้ประกันตนรีบออกไปใช้สิทธิ์ ทางออนไลน์ได้ที่เวปไซต์ https://www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครเลือกตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ที่ตั้งที่ท่านมีรายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติมสายด่วน 24 ชั่วโมง 1506

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!