กาญจนบุรี-เหล่ากาชาดฯมอบบ้านในโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้”

กาญจนบุรี-เหล่ากาชาดฯมอบบ้านในโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้”

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

            วันที่ 19 กันยายน 2566 รศ. ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอซรีสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
           ส่งมอบบ้านให้กับนางสาวแสงหล้า สีบุตรา บ้านเลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
           โดยโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้”เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำ. ปีงบประมาณ 2566
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพันธกิจ ด้านให้การสังคมสง เคราะห์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และมีเป้าหมายบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ อำเภอละ 2 หลัง รวมทั้งสิ้น 26 หลัง งบประมาณหลังละ 30,000 บาท
            ซึ่งได้ขอความร่วมมือทั้ง 13 อำเภอ ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต โดยเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย จะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!