อุดรธานี-ฟื้นคุณภาพชีวิต..มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

อุดรธานี-ฟื้นคุณภาพชีวิต..มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

            ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานีที่ 1 และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจกรรมเยาวชน จ.อุดรธานี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นางบุญนิสา จันโทภาส รองปลัด อบจ.อุดรธานี นำ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หน.ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานี (รุ่นที่ 9 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และรุ่นที่ 10 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ) มี นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุดรธานี ที่ 1
          นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม จ.อุดรธานี (รุ่นที่ 9 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และรุ่นที่ 10 เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.อุดรธานี ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี ดำเนินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริม การฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด กลุ่มเสี่ยง ที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีหลักสูตรกลางในการฝึกอบรมอาชีพ 10 หลักสูตรๆละ 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดฝึกอบรม 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ , หลักสูตรช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ 10 รุ่นๆละ 20 คน ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 15 ก.ย. 66
          การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จ.อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วันนี้เป็นการปิดอบรมหลักสูตรอาชีพช่างซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ และช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีหลักฐานประกอบการสมัครงานจากผู้ประกอบการ และใช้ในการประกอบอาชีพ
          นายสามารถ หมั่นนอก ปลัด จ.อุดรธานี กล่าวด้วยว่า จ.อุดรธานี ภายใต้การนำของนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ได้เปิดปฏิบัติการยุทธการประจักษ์ชัย นำผู้เสพสีเขียวจาก 3 บัญชี 2 ประเภท เข้าค่ายฟื้นฟูสภาพทางสังคม จ.อุดรธานี พร้อมจัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะอาชีพ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้อง และกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก โดย ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รอง ผวจ.อุดรธานี บูรณการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ 10 หลักสูตรให้ผู้สนใจเลือกเข้ารับการอบรม
           ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 อบจ.อุดรธานี ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการให้จังหวัด 1,000,000 บาท จัดอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 4 หลักสูตรจาก 10 หลักสูตร คาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถขยายผลหลักสูตรจนครบ 10 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 181 แห่งจะเป็นผู้จัดอบรมผู้เสพสีเขียวเข้าอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และมีชุดปฏิบัติการตำบลติดตามดูแล 5 ปี กรณีพบกลับไปเสพซ้ำจะบังคับบำบัดในเรือนจำ ถูกดำเนินคดีตามาตรา 113 ขอบคุณวิทยากรจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 จ.อุดรธานี วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และทุกภาคส่วน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!