บุรีรัมย์-“มูลนิธิคุณพุ่ม”มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิฯ

บุรีรัมย์-“มูลนิธิคุณพุ่ม”มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2565 ณ โดมหอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี
           นางพันทิวา กมลรัตนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้ มูลนิธิคุณพุ่มโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงก่อตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลโดยจัดสรรให้ทุนการศึกษา แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับในปี 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาดี ได้ทรงประทานทุนให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการ จากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศจำนวน 10,633 ทุน ซึ่งในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ทรงประทานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลมิธิคุณพุ่ม จำนวน 175 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 875,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
             นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีได้อ่านพระพระดำรัส และมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวสุมลรัตน์ ฉิมวงษ์ ตัวแทนผู้รับประทานทุน กล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความสำคัญและความต้องการพิเศษทางการศึกษาต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข
             หลังจากนั้นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาท แก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้ารับทุน พบปะให้กำลังใจผู้รับทุน ผู้ปกครอง และเป็นประธานมอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี ทุกคน  ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์  https://web.facebook.com/radioburiram101.75MHz

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!