เชียงใหม่-พร้อมนำร่องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก Workcation ด้วย “Soft Power”

เชียงใหม่-พร้อมนำร่องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก Workcation ด้วย “Soft Power”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำร่องเป็นจุดหมายปลายทางหลัก Workcation ด้วย “Soft Power” ดึงดูดชาวต่างชาติให้ใช้จ่ายในประเทศไทยและเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

            วันนี้ (13 ก.ย. 66) ที่ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับผู้แทนจากสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) ถึงการใช้ “Soft Power” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการ Workcation (Best Destination for Workcation) เพื่อดึงดูดให้ต่างชาติมาใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
             โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องแผนการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอันดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งเป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางที่อยู่ในแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวหลายประเทศ ประกอบกับมีชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย Soft Power หลายแห่ง ซึ่งหากดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้สำเร็จจะทำให้สามารถดึงดูนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาใช้จ่าย กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยและในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
             ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นผลักดันแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจัดทำวีซ่าเฉพาะสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับคนต่างชาติ หรือกลุ่มคน Digital Nomad ที่ต้องการ work form Thailand อำนวยความสะดวกอย่างครอบคลุมทุกทิศทางแบบครบวงจร อาทิ การเดินทาง สุขภาพ ที่พักอาศัย และการดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลัก Workcation ด้วย “Soft Power” ทั้งนี้ สํานักงาน ป.ย.ป. จะได้นำแนวคิด ข้อเสนอแนะ และข้อมูลการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!