สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรม ทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา จัดเวทีเสวนาให้ความรู้หลักธรรมของแต่ละศาสนา ส่งเสริมงานด้านศาสนาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
                 มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยทุกองค์กรศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดีมีคุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือรวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสนับสนุนศาสนิกชนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนภายในศาสนาเดียวกันและระหว่างศาสนาสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและสร้างความสมาน ฉันท์แก่คนในชาติ ทำให้ประเทศมีความสงบอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!