อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ STEM Education ครู-นักเรียน รร.เครือข่าย

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ STEM Education ครู-นักเรียน รร.เครือข่าย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน STEM Education ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดย มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และ นางวิชชุดา มงคล ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งมีครูและนักเรียนเครือข่ายจาก 8 โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง นับเป็นการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ทำความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย จัดการเรียนการสอนโดยใช้ STEM Education ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านสุขภาพ พัฒนาการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การเป็นผู้ประกอบการ สร้างสื่อสารสนเทศ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียน พัฒนาศักยภาพครูโดยการพัฒนาการสอนแบบ Active Learning อีกด้วย
             กิจกรรม STEM Education แบ่งเป็นการอบรม 4 หัวข้อ ดังนี้ STEM วิทยาศาสตร์ การทำแยม STEM วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ robotics engineering STEMเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหารผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ และ กล้าไม้มหัศจรรย์ STEM ด้านศิลปกรรมและการออกแบบ แนวคิดการออกแบบศิลปะเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น และเทคนิคการทำเครื่องปั้นดินเผาเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทักษะด้านการใช้ภาษาไทย การใช้ภาษาอังกฤษในการ การผลิตสื่อออนไลน์ การถ่ายวีดีโอ การตัดต่อวีดีโอและinfo graphic กิจกรรมการเป็นพลเมืองโลก เป็นต้น
            นับได้ว่า STEM Education เป็นโครงการที่ดี เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับครูและนักเรียน เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสังคม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคมและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!