อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ หนุนยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักเรียน ม.ปลาย

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ หนุนยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักเรียน ม.ปลาย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่โรงเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับคนทุกช่วงชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนนารีนุกูล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร นำทีมบุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT และการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี นางระฑิยา อังคุระษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิน นามมั่น หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการยุทธศาสตร์แห่งชาติ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการพัฒนา และเพิ่มขีดคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะของ WEF โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน ICT ด้านการแข่งขันในประเทศ และด้านความสามารถทางนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล การบ่มเพาะการเป็นนักคิด และนักนวัตกร จำนวน 12 กิจกรรม และการลงพื้นที่โรงเรียนนารีนุกูล จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ 8 การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สืบเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคการติดต่อสื่อสารในเจนเนอเรชั่นที่ 5 หรือที่รู้จักกันในนาม “ยุค 5G” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของโลกที่รองรับการเชื่อมต่อของทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT)
                 ดังนั้น การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเด็กวัยเรียน สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ IoT สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแยกสลับนักเรียน 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อแนะนำ IoT และบอร์ด UMR-ESP32 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมแบบ Block การใช้งานพอร์ต GPIO การเขียนโปรแกรมจัดการหลอดไฟ LED รู้จักเซ็นเซอร์ประเภทต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมแบบกำหนดเงื่อนไข การเชื่อมต่อ ESP32 เข้ากับเครือข่าย ทดลองเขียนโปรแกรม IoT เบื้องต้นเพื่อควบคุมและแสดงผล และกลุ่มที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas แนวคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ความสำคัญของ Business Model หลักคิดในการใช้ Business Model Canvas การใช้ Business Model Canvas ในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย Business Model Canvas
                นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งยกระดับด้านการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตให้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นให้รู้จักสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!