อยุธยา-ยกระดับบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่รองรับการเติบโตงานไมซ์ในอนาคต

อยุธยา-ยกระดับบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่รองรับการเติบโตงานไมซ์ในอนาคต

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จับมือร่วมกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมจังหวัดใกล้เคียง และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “Thailand Future MICE Leaders Series” เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้สู่เยาวชนไมซ์ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพไมซ์ การผลิตกำลังคนสายไมซ์ให้มีความเป็นมืออาชีพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มทักษาความเป็นผู้นำอย่างมีมาตรฐาน เพิ่มทักษะกระบวนความคิด (Mindset) ทักษะ (Skillset) และชุดเครื่องมือ (Toolset) สร้างโอกาสต่อยอดการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้เพื่อรองรับงานงานไมซ์ในอนาคตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะต้นน้ำ คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนาของทีเส็บ ซึ่งตั้งเป้าหมายการผลิตกำลังคนจบใหม่สายไมซ์ 5,000 คนให้มีโอกาสปฏิบัติงานในเมืองต่าง ๆ และมีการจับคู่สร้างงาน 1,000 ตำแหน่งงาน ต่อปี พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไมซ์ (MICE Student Chapter) สู่การเป็นผู้ประกอบการไมซ์รุ่นใหม่อย่างมืออาชีพอีกจำนวนกว่า 5,000 คนทั้งประเทศ เพื่อเสริมกำลังอุตสาหกรรมไมซ์ที่กำลังขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในการช่วยขับเคลื่อน ทั้งเครือข่ายศูนย์การศึกษาไมซ์ในภูมิภาค หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ กิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้ ทีเส็บสร้างแรงบันดาลใจการขับเคลื่อนน้อง ๆ เยาวชนไมซ์ ภายใต้แคมเปญ “MICE HERO ซึ่งรากฐานมาจากคำว่า H = Head of New Generation, E = Excellence of Creativity Ideas, R = Responsibility และ O = Opportunity to be MICE Professionals
                 ปัจจุบันทีเส็บ มีเครือข่ายไมซ์ด้านการศึกษาที่เปิดหลักสูตร 137 แห่ง 50 จังหวัด 11 ศูนย์เครือข่ายไมซ์ ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-ล่าง ภาคเหนือตอนบน-ล่าง และภาคใต้ มีผู้สอนที่ผ่านการรับรองภายใต้ “MICE Coach ทั่วประเทศ กว่า 1,200 ท่าน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนไมซ (Future MICE Leader) และหลักสูตรไมซ์ที่ทันสมัย 9 วิชา อาทิ MICE 101, Meeting 101, Incentive 101, Convention 101Event 101, Exhibition 101, , Venue Management 101 เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาระบบ E-learning และหลักสูตรไมซ์ออนไลน์ เพื่อให้บริการ One Stop Service Platform ในการเรียนรู้แบบ Online – Lifelong Learning กำหนดมาตรฐานในการเรียนรู้ และทักษะต่างๆ ของวิชาชีพไมซ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีให้มีมาตรฐานระดับชาติ เพื่อก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติในอนาคต พัฒนาเนื้อหาและสื่อการสอนด้านทักษะเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถเข้าสู่การเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://elearning.tceb.or.th/ ปัจจุบันมี 14 หลักสูตรพร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้ อาทิ ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ การจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลอย่างมืออาชีพ การจัดการการประชุมวิชาชีพอย่างมืออาชีพ การจัดงานแสดงสินค้าอย่างมืออาชีพ ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการจัดงานไมซ์ การอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (TMVS) ยกระดับศักยภาพสถานประกอบการไมซ์ด้วย 2HY (Hygiene & Hybrid) ไมซ์เพื่อชุมชน และหลักสูตรความรู้สำหรับช่างไฟฟ้าตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าไมซ์”
                ด้านนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ริเริ่มความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานไมซ์ จาก ทีเส็บ และหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา รวมพลังผลักดัน พระนครศรีอยุธยา สู่ “การเป็นจังหวัดศักยภาพสูงรองรับกิจกรรมไมซ์” ที่มีแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม งานแสดงสินค้า หรือเทศกาลงานอีเว้นท์ โดยได้เริ่มการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในจังหวัด ครอบคลุมธุรกิจด้านการท่องเที่ยว, ที่พัก, โรงแรม, ร้านอาหารและเครื่องดื่ม, สถานที่ท่องเที่ยว, บริษัททัวร์, มัคคุเทศก์, ยานพาหนะ, สถาบันการศึกษา และธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า และการท่องเที่ยวในอนาคต รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและในระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอน ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริการ และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ มีนักศึกษาที่มีความพร้อมกว่า 300 คน และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาศักยภาพน้องๆ ในครั้งนี้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ใกล้เมืองหลวง และพร้อมที่จะรับงานในระดับนานาชาติต่อไปอย่างยั่งยืน
                  ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า “พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมด้านสถานที่การจัดงานที่ได้รับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และมาตรฐานการบริหารกาจัดงานอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS) พร้อมยกระดับการจัดงานสัมมนารูปแบบใหม่ทันสมัย ปลอดภัย ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินด้านสุขอนามัยสำหรับสถานที่จัดงาน (Hybrid & Hygiene) จาก ทีเส็บ ซึ่งเป็นศูนย์รับรองมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมไมซ์แห่งแรกของประเทศไทย ได้ทำงานและร่วมผลักดันทั้งมาตรฐานบุคลากร มาตรฐานสถานที่การจัดงาน และมาตรฐานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ อย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี จึงมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งพระนครศรีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความมีเสน่ห์ในความหลากหลายด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์ ท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งเดินทางสะดวกใกล้เมืองหลวง เหมาะสำหรับการจัดประชุมองค์กร และการประชุมนานาชาติ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาเพื่อพัฒนาการเป็นจังหวัดศักยภาพสูงรองรับกิจกรรมไมซ์ในอนาคตของภาคกลางต่อไป”
                 กิจกรรม “Thailand Future MICE Leaders Series” กำหนดจัดขึ้นทุกปี โดยเลือกจุดหมายปลายทางที่มีความพร้อมในการยกระดับศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อนำไปสู่ผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทยต่อไป ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/micecapabilities

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!