อยุธยา-วัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน

อยุธยา-วัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จัดหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน
           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2566ที่โดมวัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             โดยผนึกพลัง “บวร” นำโดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพวัชรจริยาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ร่วมสนับสนุนการเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการร่วมกับ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการประจำจังหวัดและภายในอำเภอพระนครศรีอยุธยา และประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน
             ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้พบปะประชาชน จากนั้น ได้มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งศูนย์ฯตำบลและศูนย์ประสานอาสาสมัคร พม. จำนวน 21 ตำบล มอบรถเข็นนั่ง (วิลแชร์) จำนวน 1 คัน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 65 ชุด มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้าน กลุ่มเปราะบาง 1 ครอบครัว และเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนฯ ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ครอบครัว รวมเป็น 3 ครอบครัว
             นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือเยี่ยมเยียน พบปะประชาชน เป็นกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ) และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ให้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบ “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวความคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!