นครปฐม-อบรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล

นครปฐม-อบรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่รัฐตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตประจำปี 2566 โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นายอำเภอกำแพงแสน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้
             นายเสริม มีผิวหอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ประชาชน และผู้รับบริการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานอันจะนำไปสู่การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง โดยมีวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 และสำนักงานอัยการพิเศษ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!