อุบลราชธานี-หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบลฯ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ

อุบลราชธานี-หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบลฯ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การบริการสุขภาพ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พร้อมจัดพิธีมอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร สายธนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 74 คน ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
             ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคล ด้านความต้องการขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตราย รวมถึงการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้การดูแล ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งฝึกสอนภาคปฏิบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชน หรือตามศูนย์ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น
            ทั้งนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งได้รับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพได้ในปัจจุบันและอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!