บุรีรัมย์-พช.คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566

บุรีรัมย์-พช.คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 พค.66 ณ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอำเภอพุทไธสง มอบหมาย นายสุพจน์ พรอยู่ศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอพุทไธสง พัฒนาการอำเภอคูเมือง พัฒนาการอำเภอนาโพธิ์
           นายก อบต.พุทไธสง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลพุทไธสง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตัวแทนกลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนชาวบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพุทไธสง ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 และโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 ในระดับกลุ่มอำเภอ (กลุ่มอำเภอที่ 2 อำเภอพุทไธสง บ้านใหม่ไชยพจน์ สตึก นาโพธิ์ แคนดง และอำเภอคูเมือง) ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ในทุกกิจกรรม
               นายสุพจน์ พรอยู่ศรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง อำเภอพุทไธสง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัด ประกอบไปด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ,ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด ,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด และ กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล “สิงห์ทอง” กระทรวงมหาดไทย และโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน 3 ประเภท
ได้แก่ ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น และ ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
             ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ในระดับกลุ่มอำเภอ แบ่งเป็น 4 กลุ่มอำเภอ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นของแต่ละกลุ่มอำเภอ ฯ ในแต่ละประเภทกิจกรรม โดย นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมาย นายชิษณุกิจ เอ็นยอด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมคณะ คัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ได้แก่ ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง ประเภท ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง ประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.หญิง) ได้แก่ นางอรัญญา กัวศิริกุล ผู้นำ อช.ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง คัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2566 รวม 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ.พุทไธสง ประเภท คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ ประเภท กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกก่อง โดยนางสำเนียง พนมใส (อำเภอคูเมือง)
              ในการนี้คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมในหมู่บ้าน ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าบ้านแดงใหญ่ ศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านแดงใหญ่ แปลงปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่างาม ม.10 ต.พุทไธสง เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่งเข้าประกวด ตามขั้นตอนต่อไปและกล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของทุกกลุ่ม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ และ https://radioburiram.prd.go.t

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!