อยุธยา-สืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง

อยุธยา-สืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานสืบสานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เกษตรกร เข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน
             นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ที่ดินส่วนพระองค์ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์
ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนา ของเกษตรกรบริเวณทุ่งมะขามหย่อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนา โดยพื้นที่ดังกล่าวได้มีการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จพระราช ดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพันวิกฤตน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช 2554 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา จึงได้กำหนดจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่องขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี
             ทางด้าน ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในการจัดงานรำลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง” ในวันนี้พระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง พระราชทานขวัญและกำลังใจให้พสกนิกรที่ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมในปี 2554 และในโอกาสนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในที่ ดินส่วนพระองค์ทุกวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี และได้พัฒนาเป็นแปลงนาสาธิตให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและนำไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาส่วนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะนำทูลเกล้าถวาย เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัยและในปีนี้ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 104-126 วัน ผลผลิตประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวปทุมธานี 1 มีคุณลักษณะเด่น เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงต้มคุณภาพข้าวสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม
             โดยกิจกรรมการดำเนินงานแปลงสาธิตในวันนี้ ประกอบด้วย การปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ โดยใช้รถดำนาแบบนั่งขับ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ การจัดนิทรรศการข้าวปทุมธานี 1 กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต และ การสาธิตการทำอาหารแบบประยุกต์จากข้าวเจ้า โดยได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดียิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!