นครปฐม-อบจ.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ

นครปฐม-อบจ.จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน (บ.ก.ต่าย มเหศวร)

             วันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่บริเวณศาลแม่ย่าส้มเช้า ชุมชนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย อีกทั้งลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเพิ่มความรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชน เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
              นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 298 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 32.32 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยจังหวัดนครปฐมพบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเขตสุขภาพที่ 5 และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศไทย ซึ่งยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง
                ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการป้องกันโรคติดต่อจากยุงลาย เนื่องจากในช่วงหน้าร้อน แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจะลดน้อยลง จำนวนยุงลายตัวเต็มวัยก็จะลดลงเพราะอุณหภูมิ ความชื้นยังไม่เหมาะสม ส่งผลให้ช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝนได้เป็นอย่างดี
               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเดินรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ถึงพิษภัยของโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาชนสัมพันธ์ ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปากโลง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!