ร้อยเอ็ด-เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 เน้นป้องกันและแก้ไขปัญหารวดเร็วทันสถานการณ์

ร้อยเอ็ด-เตรียมรับสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 เน้นป้องกันและแก้ไขปัญหารวดเร็วทันสถานการณ์

ภาพ-ข่าว;คมกฤช พวงศรีเคน

               ช่วงบ่าย วันที่ 21 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยข้องเข้าร่วมประชุม
              นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สภาพน้ำท่า ปริมาณน้ำฝนในแหล่งเก็บน้ำขนาดต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ และได้มอบหมายให้กองอำนวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับจังหวัดได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ 318 /2566 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เป็นกรรมการ และ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นกรรมการ/เลขานุการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อเหตุการณ์ พร้อมนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย
            นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสั่งการ ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน โดยเฉพาะอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจตรวจสอบ พื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง และสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รายงานให้จังหวัดทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุฯฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้ ให้นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนผ่านเสียงตามสาย หอกระจายถึงข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องพายุฤดูร้อนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ห้วงวันที่ 26-27 มีนาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ระวังป้องกันและเตรียมการรับมือ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!