ตาก-รมต.ฯลงพื้นที่เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายทางสังคม

ตาก-รมต.ฯลงพื้นที่เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายทางสังคม

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้ว่าฯ และ สส.ตาก ลงพื้นที่เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายทางสังคม ยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบริการประชาชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
            วันนี้ (15 มี.ค. 66) เวลา 11.50 น. ที่ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ,นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 2 และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ จ.ตาก เปิดโครงการเสริมพลังเครือข่ายทางสังคม ยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบริการประชาชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพบปะเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่

           โดยมี นางสาวจิราพร คำพุฒิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ,นายอำเภอแม่สอด ,นายอำเภอพบพระ ,นายก ทน.แม่สอด ,นายก อบต.แม่ปะ ,นายก อบต.ช่องแคบ ,เครือข่าย พม. ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบป้ายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 23 หลัง และมอบมอบประกาศนียบัตร อพม. ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง จำนวน 10 ราย และได้เยี่ยมชมนิทรรศการ บูธศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลช่องแคบ และพบปะประชาชนในพื้นที่

           โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวว่า จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหาร โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภอข้างเคียง มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิศาสตร์ ส่งผลให้สามารถเป็นโอกาสในการพัฒนาและเสริมสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม โดยผ่านการดำเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานด้านสังคมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
             ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก มีหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก , ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก , บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อนภารกิจ ในด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยมีกลไก การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ ยกระดับกลไกให้เป็น “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ในทุกมิติแบบองค์รวม จำนวน 68 แห่ง , องค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 91 แห่ง , กองทุนสวัสดิการสังคม จำนวน 60 แห่ง , สภาเด็กและเยาวชน จำนวน 78 แห่ง , ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 60 แห่ง , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 68 แห่ง , ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13 แห่ง และมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5,472 คน ส่งผลให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!