นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯMOUว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯMOUว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2566 ฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 8 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2566 เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
           ในพิธีมีผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร สิทธิอัครานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ธีรพร พรหมมาศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!