อุตรดิตถ์-ผวจ.เปิดงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย”

อุตรดิตถ์-ผวจ.เปิดงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

            เมื่อเวลา 17:00 น.วันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีพร้อมด้วย โดยมีนายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้งนายอำเภอพิชัย กล่าวรายงาน อีกทั้งยังมีนายดำรง ทองศรี ปลัด อบจ. นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์วัฒนธรรมจังหวัดนางมัฌชิมา วงษ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พ.ต.อ.โยธิน ยากองโค ผกก.สภ.อ.พิชัยนางทัศนีย์ สุภรัตน์ ประธานสภาวัฒน ธรรมอำเภอพิชัย นายรวี เล็กอุทัย ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์พรรคเพื่อไทย เขต 3 เดินทางมาร่วมงานใน”ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขบธรรมนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(งวดที่ 2) และโครงการจัดงานหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 2) และโครงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันนี้
              ด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอพิชัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม บูรณาการใช้มิติทางด้านวัฒนธรรม จัดงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย” ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก ความรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนำคุณค่า วิถีวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้งรายได้ สร้างอาชีพ และส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์เที่ยวได้ 365 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

         เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่แพร่หลายภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ มาสืบสานรักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางด้านอาหารพื้นถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าวิถีไทยเกิดความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
                กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย , กิจกรรมสีบสานรักษาและพัฒนาต่อยอด มรดกภูมิปัญญา การสาธิตอาหารพื้นถิ่นอำเภอพิชัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ , กิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT การจัดงาน “ลานวัฒนธรรม วิถีไทย อำเภอพิชัย” ได้รับความร่วมมือ เป็นอย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิต สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สภาวัฒนธรรมตำบลทุกตำบลในอำเภอพิชัย และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!