สิงห์บุรี-จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

สิงห์บุรี-จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

         นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันของชาติ กิจกรรม ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พันเอกชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลา เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน
            โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนเข้าไปช่วยสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์และได้รับการตอบสนองความจำเป็นทางด้านร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ ซึมซับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านอยู่ดีกินดีและมีสุข ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการด้านร่างกาย และด้านสุขภาพเพราะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ เพื่อดำรงชีวิตให้อยู่รอด ได้แก่ อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อันจะส่งผลในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!