สิงห์บุรี-พช. รับการติดตามและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

สิงห์บุรี-พช. รับการติดตามและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว:สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี/จีรแมน ขำฉา

พช. เมืองสิงห์บุรี รับการติดตามและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

           วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสิงห์บุรี คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ อาสามัครจัดเก็บบันทึกข้อมูล ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี (ชั้น 2) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อติดตามและสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี
           พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า “ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้พัฒนาเครื่องชี้วัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สำหรับเก็บข้อมูลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้กำหนดห้วงเวลาในการปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสอบถามเป็นประจำทุก 5 ปี เพื่อให้การวางแผนพัฒนา ดำเนินได้อย่างสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในปี พ.ศ.2566 เป็นปีเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566 – 2570) ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG5) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2563 – 2580) เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้รัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ ) ปี2566 – 2570 ประกอบด้วย 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด
             ในการติดตามครั้งนี้ คณะทำงานฯ มีแนวทางการติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ดังนี้
1.กระบวนการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล การปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล/หมู่บ้าน และคณะทำงานสนับสนุนฯ
ระดับอำเภอ
2.การวางแผน/จัดทำแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การจัดทำทะเบียนพื้นที่และการบริหารจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การลงทะเบียนผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในระบบจัดเก็บข้อมูลฯ
การติดตามประเมินผลของคณะทำงานบริหารฯ ระดับอำเภอ/ตำบล
การประชุมคณะทำงานฯ แต่ละระดับ
คณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล มีการติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
3.ปัญหา/อุปสรรค ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
4.ความก้าวหน้าในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
              โดยมีประเด็นเน้นย้ำ จากกรมการพัฒนาชุมชน คือ ให้พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเน้นย้ำให้อาสาสมัครจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน (ต้องอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

               ในรอบปีที่ผ่านมา) จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละตัวชี้วัดของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 5 หมวด 38 ตัวชี้วัด การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ทุกระดับ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับอำเภอ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด”

               กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน อาสาสมัครจัดเก็บ จปฐ. จำนวน 10 คน คณะทำงานบริหารฯ ระดับอำเภอ/ตำบล จำนวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน

               ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี แบ่งออกเป็น 7 ตำบล/ 1 เทศบาล จำนวน 58 หมู่บ้าน/14ชุมชน มีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2566 จำนวน 12,376 ครัวเรือน ได้ดำเนินการจัดเก็บไปแล้ว จำนวน 8,853 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.53 และยังดำเนินการจัดเก็บฯ ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 3,523 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.47

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!