กาญจนบุรี-อบจ.จัดพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น

กาญจนบุรี-อบจ.จัดพิธีลงนามความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

             วันที่ 14 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พลตำรวจตรีไพโรชน์ คุ้มภัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุชาติ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมบันทึกข้อตกลงฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในหน่วยงาน องค์การและบุคคลในพื้นที่ของทุกฝ่าย จึงได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อให้พื้นที่ที่ห่างไกลจากการแพทย์ได้เชื่อมต่อกันทั้ง 13 อำเภอ
           ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) รวมถึงดำเนินการบริหารจัดการและจัดให้มีผู้ปฎิบัติการ บุคลากร เพื่อปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดตลอดจนจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ และเพียงพอต่อการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ครอบคลุมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนในจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!