ศรีสะเกษ-สหกรณ์จังหวัดติวเข้มบุคลากรให้ตระหนักและยึดมั่นในจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่การเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดีของหน่วยงาน

ศรีสะเกษ-สหกรณ์จังหวัดติวเข้มบุคลากรให้ตระหนักและยึดมั่นในจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่การเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดีของหน่วยงาน

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

                 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ เเสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับบุคลากรทุกคนของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ เเละนายชวน ธีรวุฒิอุดม กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีการเปิดวีดีทัศน์ของนาวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ โดยมีคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
                  นายภาณุพงศ์ เเสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องมาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ประกอบด้วย ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งผลสัมฤทธิ์ คุณภาพของงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี และแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความตระหนักและยึดมั่นในจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่การเป็นข้าราชการและบุคลากรที่ดีของหน่วยงาน
                  นายภาณุพงศ์ เเสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้บุคลากร ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ เเละลูกจ้างในสังกัด ศึกษาและถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดศรีสะเกษโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!