สระบุรี-อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรเครือข่ายประชาสังคมสระบุรีต้านทุจริต

สระบุรี-อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรเครือข่ายประชาสังคมสระบุรีต้านทุจริต

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

          วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายสรณต ณ ศรีโด นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรเครือข่ายประชาสังคมสระบุรีต้านทุจริต ที่จัดขึ้นโดยสภาประชาสังคมจังหวัดสระบุรี
           สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อขยายผลการให้ความรู้ตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา การแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึง การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้มีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาและภัยจากการทุจริต เพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง กิจกรรมสำคัญ กำหนดให้มีการอบรมสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกต่อลาธารณะ การประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและหลักสูตร การปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน ด้วยทางสภาประชาสังคมจังหวัดสระบุรี จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพองค์กรภาดประชาสังคมสระบุในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่าง ๆ
           ตั้งแต่ภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักของธรรมาภิบาล และสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด จึงได้จัดให้ความรู้ความเข้าใจทางด้าน.การบริหารและการจัดองค์กรภาคประชาสังคมแบบมีธรรมาภิบาล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานอนุกรรมาธิการการมี ส่วนร่วมของประชาชน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากสมาชิกภาคประชาสังคมจังหวัดสระบุรี รวม 54 องค์กร
            นายสรณต ณ ศรีโด นายอำเภอมวกเหล็ก กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในองค์กรเครือข่ายประชาสังคมสระบุรีต้านทุจริต ที่จัดขึ้นโดยสภาประชาสังคมจังหวัดสระบุรีในวันนี้ จะเห็นได้ว่า ภาคประชาสังคมมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการที่เป็นอิสระจากภาครัฐ และอยู่นอกบริบทการแข่งขันทางการเมือง วิธีคิดอันหลากหลายมาร่วมกันในกิจกรรม ที่มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิด สร้างเอกลักษณ์และความเห็นร่วมกัน รวมถึงต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมในการพิทักษ์ หรือเพิ่มพูนผลประโยชน์สาธารณะบางประการให้กับสังคม เข้าไปเชิงปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากโลกเราเปลี่ยนเร็วมาก และภาคประชาสังคมได้ถูกคาดหวังจากองค์การสหประชาชาติต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งมี 17 เป้าหมาย ดังนั้น ภาดประชาสังคมกำลังถูกท้าทายในเรื่องของการปรับปรุงตัวเอง ซึ่งจะต้องทันต่อสถานการณ์ สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและมีส่วนรวม คิดอย่างบูรณาการให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย และที่สำคัญคือ มีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน
            นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ประชาชนจะได้รู้ว่า ความจำเป็นของการรวมตัวกันนั้น มันจะช่วยแก้ปัญหาของตัวเราเอง ปัญหาสังคม ปัญหาของประเทศชาติของเรา ถ้าเรามองเห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่น ทำให้สูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน ปี ๆ หนึ่งเป็นแสน ๆ ล้าน ถามว่าใครที่จะเป็นคนป้องกันตรงนี้ได้ มีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละ เพราะข้าราชการกับนักการเมือง และภาคธุรกิจเค้าสุมหัวกัน เค้าถึงทุจริตได้ แต่ว่าถ้าประชาชนปล่อยประละเลย ธุระไม่ใช่อะไรอย่างนี้ ก็ปล่อยให้เค้าทุจริตได้ตามสบาย เพราะฉะนั้นที่ประชาชนจะได้ความรู้ว่าปัญหาทุจริตมันเกิดอย่างไร และประชาชนจะต้องมีบทบาทอย่างไร บ่นอย่างเดียวไม่พอ ต้องลงมือปฏิบัติด้วย จับตาด้วย บางเรื่องต้องโวยด้วย ต้องโวยวายด้วย อยู่เงียบ ๆ เฉย ๆ เค้าก็กินสบาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!